(info)
# кумыкский русский Описание
51
52 1. авторну оьз къолъ язмасы; 2. оьзлюгюнден язагъан къурал
53 уллу къысывну тюбюнде гючлю иссилик булан къыздырмакъ учун къолланагъан бек сыкъ бегитилеген къазан
54 бары да гьакимлик биревню къолунда болув
55 нефтден алынагъан сюртюлеген май
56 1. автомат (оьзлюгюнден ишлейген аппарат); станок-автомат - автомат станок; 2. воен. автомат (дав савут)
57
58
59
60
61 бар уьлкени, областны оьз законлары, оьз гьукумат къурумлары булан юрюме ихтияры
62 автономная советская социалистическая республика - автономиялы совет социалист республика.
63 оьзюню оьзю этген портрети
64 автор (бир затны этген яда язгъан гиши); автор пьесы - пьесаны автору; автор проекта - проектни автору
65 авторское право - авторлукъ ихтияр
66 пользоваться авторитетом - абуру болмакъ
67
68 автомобиллер учун этилген хас ёл
69 тамур алышынмайлы огъар суффикслер ялгъанып янгы сёзлер, формалар этеген кюй
70 бир учрежденияны тапшурувун битдиреген адам
71 биревню пайдасына иш гёреген адам
72 Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) - Совет Союзну Телеграф агентлиги (ТАСС)
73
74 белгили пикруланы ва лозунгланы яймакъ ёлу булан халкъгъа таъсир этив
75
Яндекс.Метрика