(info)
# русский кумыкский Описание
76 автомобиллер учун этилген хас ёл
77 ага, попался! - агьа, тюшдюнг чю къолгъа!
78 тамур алышынмайлы огъар суффикслер ялгъанып янгы сёзлер, формалар этеген кюй
79 бир учрежденияны тапшурувун битдиреген адам
80 биревню пайдасына иш гёреген адам
81 Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) - Совет Союзну Телеграф агентлиги (ТАСС)
82
83
84
85 белгили пикруланы ва лозунгланы яймакъ ёлу булан халкъгъа таъсир этив
86
87 юрт хозяйство ишлерде специалист
88 юрт хозяйствону гьакъында илму
89
90
91 бир ишде башчылыкъ юрютеген къуллукъчу, жаваплы буйрукъчу
92 гьакимлик органлар
93
94
95
96
97
98 академияны члени
99 оьр илму ожагъы
100 сув булан ярашдырылагъан бояв
Яндекс.Метрика